Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Định hướng và tầm nhìn chiến lược

Định hướng và tầm nhìn chiến lược.

Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET) / Bộ Quốc Phòng nỗ lực phát triển với mục tiêu trở thành tập đoàn Kinh tế Quân đội vững mạnh hàng đầu Việt Nam, sản xuất và kinh doanh đa ngành, mở rộng liên doanh liên kết, hợp tác quốc tế, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và toàn cầu, đóng góp tích cực xây dựng nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh, hiện đại, xây dựng đất nước Việt nam giàu đẹp, thịnh vượng, sánh vai các cường quốc năm châu.

Phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, Tổng công ty kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp và một hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại mang bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam  vừa mang tính đặc trưng của doanh nghiệp Quân đội bảo vệ Tổ quốc kết hợp tham gia phát triển kinh tế đất nước, tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Triết lý hoạt động kinh doanh.

Kết hợp mục tiêu kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại và phát triển kinh tế đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Đặt lợi ích Quốc gia, Quân đội lên hàng đầu, luôn quan tâm lợi ích đối tác, bạn hàng trên cơ sở tôn trọng luật pháp, hợp tác bình đẳng đôi bên cùng có lợi. Giữ chữ “Tín” trong kinh doanh là phương châm hàng đầu của Tổng công ty.

Lấy con người là nhân tố chủ đạo để phát triển doanh nghiệp, đoàn kết, kỷ luật tạo niềm tin và sức mạnh xây dựng Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng trở thành tập đoàn kinh tế lớn mạnh hàng đầu Việt Nam.

Tuân thủ pháp luật và kỷ luật Quân đội, thể hiện tác phong công nghiệp, hài hòa lợi ích, kinh doanh không chỉ đem lại lợi nhuận cho Tổng công ty mà còn vì lợi ích của toàn xã hội, gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội, làm tròn nghĩa vụ với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Đảm bảo chiến lược phát triển bền vững bằng cách thực hiện tốt nhiệm vụ  xây dựng Công nghiệp quốc phòng và phát triển kinh tế đất nước, đồng thời quan tâm, giải quyết tốt các vấn đề về bảo vệ môi trường